ورزش  برای دیسک کمر  را در ادامه به صورت فیلم های کوتاه میبینید. دقت کنید که این ورزشها لزوما برای همه بیماری های مربوط به کمر و دیسک کمر لزوما قابل استفاده نیستند. 

رفع اسپاسم و گرفتگی عضلات پشت ران

 تقویت عضلات ران با وزنه

در این حرکت وزنه سبکی به ساق پا بسته شده و تقویت در سه مرحله ده تایی در روز انجام میشود.

تقویت عضلات فیله یا اصطلاحا پارا اسپاینال کمر و خم کننده ها و راست کننده های کمر

 تقویت عضلات جلوی ران

تقویت عضلات دور کننده لگن و کمر 


تقویت عضلات پشت ران و لگن و کمر

تقویت عضلات شکم و ران و خم کننده های کمری قدامی

 تقویت عضلات نزدیک کننده ران و لگن که نقش مهمی در دینامیک کمری دارند

ورزش رفع اسپاسم عضلات همسترینگ یا پشت رانی