نحوه استراحت برای درمان دیسک کمر

دیسک کمر در اغلب موارد نیازمند درمان جراحی نمی باشد و چند روز استراحت در بستر و استفاده از داروهای ضد التهابی و یا مواد غذایی حاوی این مواد کلا درد را از بین میبرد. با این حال گاهی درد باقی می ماند که نیازمند ارزیابی بیشتر و درمانهای بیشتر است که در این مبحث […]